LUẬT GIA VŨ - CHÂN TÍN DẪN ĐƯỜNG

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VÀ GIẤY GIAO NHẬN TIỀN KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC VÀ GIẤY GIAO NHẬN TIỀN KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT

1. Mẫu Hợp đồng đặt cọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Hôm nay, tai địa chỉ: …………………………………………………………….., chúng tôi gồm:

I. BÊN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là Bên A):

1. Ông/bà: .................................                                               Sinh năm ...................

CMND số: .......................... cấp ngày ............... Nơi cấp: .............................................

HKTT: ............................................................................................................................

2. Ông/bà: .................................                                               Sinh năm ...................

CMND số: .......................... cấp ngày ............... Nơi cấp: .............................................

HKTT: ............................................................................................................................

 

        II. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (sau đây gọi là Bên B):

1. Ông: …………………………….                                     Sinh năm ………………..

CMND số: …………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ………………………………….

HKTT: …………………………………………………………………………………..

2. Bà: …………………………….                                     Sinh năm ………………..

CMND số: …………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ………………………………….

HKTT: …………………………………………………………………………………..

 

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây: 

ĐIỀU 1

TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Tài sản đặt cọc là khoản tiền mặt trị giá ……………….. đồng. (bằng chữ: …………………………………………………………..…….) tiền Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 2

MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Việc đặt cọc số tiền theo Điều 1 của Hợp đồng này nhằm mục đích đảm bảo thực hiện việc Bên B sẽ chuyển nhượng cho bên A quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theoGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: ....................... do ................................................ cấp ngày ..........................; Số vào sổ cấp GCN: ............................................

Cụ thể như sau:

* Đất ở:

- Thửa đất số: .................                                               - Tờ bản đồ số: ...........

- Địa chỉ: .....................................................................................

- Diện tích: ..............................................................................

- Hình thức sử dụng: .......................................

- Mục đích sử dụng đất: ....................................

- Thời hạn sử dụng đất: .................................

- Nguồn gốc sử dụng: ......................................................................................

..........................................................................................................................

* Nhà ở:  ................................................................................................

* Giá chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên hai bên thỏa thuận là: ...............................................................................................................

ĐIỀU 3

THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc được tính kể từ ngày ký hợp đồng này đến khi hai bên ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên (hai bên thống nhất vào ngày ………………..).

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 

            1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng này

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc.

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền gấp 3 lần giá trị tài sản đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 

            1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

            a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);

            b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền gấp 3 lần giá trị tài sản đặt cọc cho Bên Atrong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);

              c) Tạo mọi điều kiện khi bên A có yêu cầu, ký kết và bàn giao các giấy tờ pháp lý cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên cho bên A khi có đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.

            d) Chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên Quyền sử dụng đất và nhà ở cho Bên A (gồm: Phí công chứng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ và tiền dịch vụ liên quan (nếu có)).

            e) Bên B cam kết vào thời điểm chuyển nhượng, quyền sử dụng đất và nhà ở không bị hạn chế giao dịch dân sự và không bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba. Trường hợp vì bị hạn chế giao dịch mà không thực hiện được việc mua bán, Bên B trả lại tiền đặt cọc và chịu phạt cọc gấp 3 lần.

            2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

            Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN 

          Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

    1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

 

            2. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

            3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

            1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

            2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký tên vào Hợp đồng;

  3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký. 

BÊN ĐẶT CỌC (Bên A)

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Bên B)

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

 

 

2. Mẫu Giấy nhận tiền:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------
 
GIẤY NHẬN TIỀN 
 


Hôm nay, ngày ….. tháng .... năm …...., tại địa chỉ: ...................................................................

………………………………………………………………………………………………...

Tôi là: ..................................

Sinhngày: ......./......./......

 

CMND số: ...........................

Ngày cấp: ........................

Nơi cấp: ..........................................

.......................................................

Cùng vợ là: .............................

Sinhngày: ......./......./......

 

CMND số: ...........................

Ngày cấp: ........................

Nơi cấp: ..........................................

.......................................................

Cùng thường trú tại

: ....................................................................................................

Bằng văn bản này, chúng tôi xác nhận rằng đã nhận của ông ……………………………… và bà …………………………….….. số tiền là: …………………..…………. (Bằng chữ: ………………………………………….) do chuyển nhượng quyền sử dụng đất/và nhà ở tại địa chỉ: ……………………………………..…………...………………………………………

………………………………………………………………………………………..……(hiện trạng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………………..…….. do …………………………………….………. cấp ngày: ………………….) theo văn bản đặt cọc ngày………/……./…… giữa hai bên.

Tôi viết giấy này  trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, làm chủ được  hành vi của mình và  chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI NHẬN

(Kí và ghi rõ họ tên)

 

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT GIA VŨ

Địa chỉ trụ sở chính:

Tầng 3 tòa PCC1 Thanh Xuân, số 44 Triều Khúc,
Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung:

Xóm 13, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chi nhánh Miền Nam:

15 Bà Lê Chân, Tân Định, Quận 1, TPHCM

Chi nhánh Quảng Ninh:

Số 9 Long Tiên, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Chi nhánh Hải Dương:

305 Lê Thanh Nghị, Thanh Bình, Hải Dương, Hải Dương

Người liên hệ:

 Giám đốc – Vũ Văn Nhất

Tổng Đài Tư Vấn: 

1900.6183

Email:

vannhatlhn@gmail.com

Giờ mở cửa: 

8h – 18h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu + Buổi sáng Thứ Bảy

 

 
Hotline
Video Luật Gia Vũ

Tin mới